Χρήση δίσκου σε γραμμή εντολών του Linux

Χρήση δίσκου σε γραμμή εντολών του Linux

Πολλές φορές, σε servers ή γενικότερα σε απομακρυσμένα μηχανήματα χρειάζεται να δούμε μια απεικόνιση της χρήσης του σκληρού δίσκου. Αν και υπάρχουν πολλά εργαλεία για γραφικό περιβάλλον (πχ  Baobab, Kdirstat, Filelight, Philesight κτλ), στην γραμμή εντολών τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όχι πιο δύσκολα, απλά διαφορετικά.

Με μια απλή εντολή μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ως εξής:

du --max-depth=1 2> /dev/null | sort -n -r | head -n20

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο εύκολα με το πρόγραμμα ncdu.

Για εγκατάσταση σε Debian ή Ubuntu πληκτρολογήστε ως root:

apt-get install ncdu

Για εγκατάσταση σε CentOS πληκτρολογήστε ως root:

yum install ncdu

Αν το ncdu δεν υπάρχει στην τρέχουσα έκδοση του CentOS εγκαταστήστε το epel repository και εκτελέστε

yum install  --enablerepo=epel ncdu